نویسنده = سید علی اصغر خانیان
آیین رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

دوره 14، شماره 80، اسفند 1393، صفحه 100-120

سید علی اصغر خانیان