نویسنده = فائقه چلبی
منظور از حقوق بشر چیست؟ دﯾﺪﮔﺎه‌های چهار مکتب فکری درباره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

دوره 18، شماره 93، خرداد 1397، صفحه 139-165

محمدرضا مجتهدی؛ فائقه چلبی؛ فرزاد جنگجوی(خراطا)


تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 91، آذر 1396، صفحه 89-120

فائقه چلبی؛ مرتضی قاسم آبادی؛ کمال آقاپور