نویسنده = علی حسین نجفی ابرندآبادی
تعداد مقالات: 1
1. سخنرانی: درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 11، شماره 77، تابستان 1391، صفحه 52-54

علی حسین نجفی ابرندآبادی