نویسنده = سید مهدی میرداداشی
جستار ماهیت شهادت بر شهادت، اجابتی بر تعداد و جنسیت شهود

دوره 20، شماره 102، شهریور 1399، صفحه 39-62

احمد اسماعیل تبار؛ سید مهدی میرداداشی؛ علی کشاورز؛ مصیب آرامون