نویسنده = امیر مرادی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 97، بهار 1398، صفحه 139-151

ناصر قاسمی؛ امیر مرادی


2. تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

دوره 18، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 133-147

ناصر قاسمی؛ امیر مرادی


3. مسؤولیت آخذ بالسوم در فقه امامیه، قانون مدنی و نظریه های حقوقی ایران

دوره 16، شماره 85، بهار 1395، صفحه 27-40

عبدالله خدابخشی؛ امیر مرادی