نویسنده = زهرا سلیمان آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

دوره 16، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 75-98

محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد کیانی؛ زهرا سلیمان آبادی


2. تأثیر عوامل اقتصادی بر وقوع جرم

دوره 16، شماره 86، تابستان 1395، صفحه 81-103

محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد کیانی؛ زهرا سلیمان آبادی