کلیدواژه‌ها = قرارداد کار و مواد
مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس

دوره 14، شماره 79، آذر 1393، صفحه 1-27

حبیب الله رحیمی؛ نسرین خدارحمی