کلیدواژه‌ها = سوء‌استفاده از اختیار
سوء‌استفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی

دوره 15، شماره 83، آذر 1394، صفحه 1-35

منوچهر طباطبایی مؤتمنی؛ فاطمه افشاری؛ حمید اسدی