کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی ایران
تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزه‌نگاری رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران

دوره 18، شماره 96، اسفند 1397، صفحه 49-75

صالح غفاری چراتی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سید ابراهیم قدسی


تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 91، آذر 1396، صفحه 89-120

فائقه چلبی؛ مرتضی قاسم آبادی؛ کمال آقاپور