نمایه نویسندگان

ج

  • جوانمرد، بهروز مقاله: اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید بر اسناد بین‌المللی [دوره 11، شماره 77، 1391، صفحه 39-44]

ص

م

  • محرابی، محمد مقاله: تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 11، شماره 77، 1391، صفحه 45-51]
  • منصوری، سعید مقاله: تاثیر تراضی بر انحراف از صلاحیت ذاتی و اثر رای قطعی شده از مرجع غیرصالح ذاتی [دوره 11، شماره 78، 1391، صفحه 48-53]
  • مهدوی ثابت، محمدعلی مقاله: تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 11، شماره 77، 1391، صفحه 45-51]

ن