دوره و شماره: دوره 16، شماره 85، خرداد 1395، صفحه 1-149 
7. نفقه و بار اثبات در دعوای ترک انفاق

صفحه 133-149

مهرزاد شیری؛ امیرعباس علاءالدینی