دوره و شماره: دوره 16، شماره 86، شهریور 1395، صفحه 1-182 
3. تأثیر عوامل اقتصادی بر وقوع جرم

صفحه 81-103

محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد کیانی؛ زهرا سلیمان آبادی


5. مطالعه مقارن حکم عقل در شرع و حقوق ایران

صفحه 125-151

رسول مظاهری کوهانستانی؛ عباس نیازی


6. بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیت های اطلاعاتی

صفحه 153-182

عبدالرضا اصغری؛ حسین اسدزاده بنابی؛ یاسر ملک پور شلمزاری