دوره و شماره: دوره 15، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 1-159