دوره و شماره: دوره 11، شماره 77، تابستان 1391، صفحه 4-58