دوره و شماره: دوره 17، شماره 90، شهریور 1396، صفحه 1-160 
4. حدود مسؤولیت کیفری و مجازات «طفل» در فقه امامیه

صفحه 73-103

احمد بیگی حبیب‌آبادی؛ سید جواد حسینی