دوره و شماره: دوره 18، شماره 93، خرداد 1397، صفحه 1-165 
6. حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران

صفحه 121-138

محمد عادل ضیائی؛ ایوب شافعی پور