دوره و شماره: دوره 18، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 1-177 
3. تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزه‌نگاری رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران

صفحه 49-75

صالح غفاری چراتی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سید ابراهیم قدسی