دوره و شماره: دوره 14، شماره 80، زمستان 1393، صفحه 1-172 
3. تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری

صفحه 58-82

محمدرضا الهی منش؛ محسن مرادی اوجقاز