دوره و شماره: دوره 11، شماره 78، پاییز 1391، صفحه 1-60