کلیدواژه‌ها = نظم عمومی
تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 91، آذر 1396، صفحه 89-120

فائقه چلبی؛ مرتضی قاسم آبادی؛ کمال آقاپور


اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان

دوره 14، شماره 80، اسفند 1393، صفحه 144-172

عصمت استیری