اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید عزیزیانی

حقوق خصوصی قاضی دادگستری و دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

majidaziziyanigmail.com

سردبیر

محمود قیوم زاده

فقه و حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ایرج گلدوزیان

جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تهران

i.gholdoozeyangmail.com

سعید حبیبا

مالکیت فکری استاد دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

ابوالقاسم علیدوست

فقه و حقوق استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

a-g-alidoostyahoo.com

محمود قیوم زاده

فقه و حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

منصور امینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_aminisbu.ac.ir

سید مرتضی قاسم زاده

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

dr.qasem_zadehyahoo.com

محمد رسول آهنگران

فقه و حقوق استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

حسین سیمایی صراّف

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/simaei/?page_id=4
simaee_syahoo.com

محمود کاظمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

makazemyut.ac.ir