«به نام خدا»

این فصلنامه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری را رعایت کرده و از سامانه همانندجو استفاده می‌کند.

به آگاهی عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند که ارسال مقاله تنها از طریق همین سامانه امکان‌پذیر می‌باشد.


نکات ضروری جهت ارسال مقاله

1- مقاله‌ باید حتماً مطابق راهنمای نویسندگان باشد و بر اساس آن تنظیم و ارسال شود.

2- مقاله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باید به همراه نام یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد.

3- نشانی کامل و کد پستی نویسندگان (جهت ارسال نسخه چاپی فصلنامه) حتماً ذکر شود.

4- مقاله در قالب (word 2007) با قلم B Nazanin  و فونت 13 ارسال شود.

5- تعداد واژگان مقاله کمتر از 4500 و بیشتر از 8000 واژه نباشد.

شماره جاری: دوره 19، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 1-179 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1735-1227