اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ایرج گلدوزیان

جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تهران

i.gholdoozeyangmail.com

دکتر سعید حبیبا

مالکیت فکری استاد دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم علیدوست

فقه و حقوق استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

a-g-alidoostyahoo.com

دکتر محمود قیوم زاده

فقه و حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

دکتر منصور امینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_aminisbu.ac.ir

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

dr.qasem_zadehyahoo.com

دکتر محمد رسول آهنگران

فقه و حقوق استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

دکتر حسین سیمایی صراّف

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/simaei/?page_id=4
simaee_syahoo.com

دکتر محمود کاظمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

makazemyut.ac.ir

سردبیر

دکتر محمود قیوم زاده

فقه و حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

مدیر مسئول

دکتر احسان مظفری

حقوق خصوصی معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

www.dadgostary-tehran.ir
ghazavat.tehranyahoo.com
021-88326701-3

مدیر داخلی

دکتر بدیع فتحی

حقوق خصوصی قاضی حوزه مدیریت آموزش دادگستری استان تهران

bazm.2636yahoo.com
021-88327072

ویراستار انگلیسی

دکتر جابر هوشمند کوچی

حقوق نفت و گاز دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

hooshmand.kouchigmail.com

ویراستار ادبی

عبدالحمید ربیع‌نیا

زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

abdolhamidrabiniayahoo.com