اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احسان مظفری

حقوق خصوصی معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

www.dadgostary-tehran.ir
ghazavat.tehranatyahoo.com
021-88326701-3

سردبیر

دکتر منصور امینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_aminiatsbu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر بدیع فتحی

حقوق خصوصی قاضی حوزه مدیریت آموزش دادگستری استان تهران

bazm.2636atyahoo.com
021-88327072

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعلی محمدی

حقوق جزا و جرم‌شناسی قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران

ghazavat.tehranatyahoo.org

دکتر عبدالعلی توجهی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شاهد

atavajohiatyahoo.com

دکتر سعید حبیبا

مالکیت فکری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaatut.ac.ir

دکتر علی خالقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/akhaleghi
khaleghiathotmail.com

دکتر ذبیح‌الله خداییان

حقوق جزا و جرم شناسی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

dr.z.khatgmail.com

دکتر رضا خشنودی

حقوق خصوصی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

rkhoshnodiatyahoo.com

دکتر محمد روشن

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-roshanatsbu.ac.ir

دکتر مرتضی شهبازی نیا

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniaatmodares.ac.ir

دکتر عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/gh.hamed/
dr.gh.hamedatgmail.com

دکتر رضا وصالی محمود

حقوق خصوصی رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

r.vesali.matyahoo.com

دکتر خیرالله هرمزی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

drhormoziatyahoo.com