اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ایرج گلدوزیان

جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تهران

i.gholdoozeyangmail.com

سعید حبیبا

مالکیت فکری استاد دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

ابوالقاسم علیدوست

فقه و حقوق استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

a-g-alidoostyahoo.com

محمود قیوم زاده

فقه و حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

منصور امینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_aminisbu.ac.ir

سید مرتضی قاسم زاده

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

dr.qasem_zadehyahoo.com

محمد رسول آهنگران

فقه و حقوق استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

حسین سیمایی صراّف

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/simaei/?page_id=4
simaee_syahoo.com

محمود کاظمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

makazemyut.ac.ir

سردبیر

محمود قیوم زاده

فقه و حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

مدیر مسئول

احسان مظفری

حقوق خصوصی معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

www.dadgostary-tehran.ir
ghazavat.tehranyahoo.com
021-88326701-3

مدیر داخلی

بدیع فتحی

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

bazm.2636yahoo.com
021-88327072

ویراستار ادبی

داود رفیعی

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی

davood_rafiei14yahoo.com
021-88326701

کارشناس نشریه

حمیدرضا گرجی فرد

حقوق محیط زیست کارشناس امور پژوهشی

hamidgorji.ngmail.com
021-88326701