نویسنده = هیبت الله نژندی منش
جایگاه بزه دیده، در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دوره 17، شماره 91، آذر 1396، صفحه 135-161

هیبت الله نژندی منش؛ شهریار آموزگار


سازوکارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بی کیفری

دوره 16، شماره 88، اسفند 1395، صفحه 91-114

هیبت الله نژندی منش؛ مطلب علویان؛ علی دادگر


قابلیت اعمال قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو

دوره 15، شماره 84، اسفند 1394، صفحه 49-74

هیبت الله نژندی منش؛ مرتضی صادقی ده‌صحرایی؛ ماندانا مولودی