نویسنده = محسن مرادی اوجقاز
ضمان ناشی از جنایت منجر به بیهوشی با رویکردی فقهی ـ حقوقی

دوره 19، شماره 99، آذر 1398، صفحه 189-209

علی اکبر گروسی؛ محسن مرادی اوجقاز