کلیدواژه‌ها = مصلحت عمومی
تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 91، آذر 1396، صفحه 89-120

فائقه چلبی؛ مرتضی قاسم آبادی؛ کمال آقاپور