اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می‌ باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می ‌گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله‌ شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه‌ لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می ‌نماید؛ آن‌گونه که اعاده‌ دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می ‌نماید و به اصل «تناظر» احترام می‌ نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها