اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

رویکرد عمده در این فصلنامه، چاپ مقاله‌هایی است که ما را به مرزهای جدیدتری در دانش حقوقی و بینش قضایی برسانند و مبانی این علم را عرضه کنند و یا با نگاهی علمی به واقعیت‌های قضایی بپردازند. در همین راستا، مقاله‌هایی که با طرح موضوع­ های چالش‌برانگیز، به حلّ معظلات حقوقی ـ قضایی کشور کمک کنند و موجب انتقال اندیشه‌های نوین حقوقی از مراکز علمی ـ پژوهشی به قضات و دستگاه قضایی یا بالعکس موجب انتقال تجربه ­های قضایی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شوند در اولویت چاپ خواهند بود. همچنین از آنجا که یکی از موانع رشد و توسعه در کشور ما قوانین و مقرّرات نادرست است، این فصلنامه مقاله‌هایی را که لوایح حقوقی و طرح‌های قانون­گذاری و قوانین مصوّب و مقرّرات و رویة قضایی را به نقد می‌کشند به دیدة منّت می‌پذیرد.