درباره نشریه

مجله قضاوت که از سال 1380 به صورت «ماهنامه خبری- آموزشی» تا شماره 78 انتشار یافت، از سال 1393 به صورت "فصلنامه قضاوت" با هدف ارتقای آن به درجه «علمی- پژوهشی» منتشر می گردد. در راستای همین هدف، نخست هیأت تحریریه مرکب از استادان برجسته حقوقی کشور، که واجد شرایط مذکور در آیین نامه تعیین اعتبار مجلات علمی کشور هستند و نیز همکاران قضایی، انتخاب شدند. با این حال بر خلاف گذشته محتوای فصلنامه قضاوت تماماً در زمینه علم حقوق است (علمی- تخصصی) و از انتشار مطالب خبری و صرفاً آموزشی پرهیز خواهد شد.