اهداف دادرسی مدنی

نویسنده

دانش آموخته‌ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه کنت انگلستان

چکیده

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی‌ ها و دادرسی‌ های مدنی دنبال می‌ کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می‌ باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله‌ ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، هدف و رسالتی نه در خود دعوا بلکه در جامعه و نظم اجتماعی دارد تا اسباب تأمین عدالت اجتماعی و وسیله‌ اجرای سیاست‌های کلّی حکومت باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 81
فروردین 1394
صفحه 27-71
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1393
  • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 11 اسفند 1393