بررسی بزه ارتشا در ایران پیش از اسلام

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

از دیدگاه تاریخ تحولات حقوق کیفری در کشور ایران، چه پیش از اسلام که مردم این سرزمین ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پر افتخار پارس و برخلاف بعضی از تمدّن‌های آن عصر، یکتاپرست بوده‌ اند و سنگ‌ نبشته ‌های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شده ‌اند، رشوه دادن و رشوه گرفتن همواره عملی زشت،‌ ناشایست و جرم محسوب می‌ گردیده و مرتکب این جرم با شدیدترین واکنش‌های جزایی مواجه بوده است، به گونه ‌ای که علاوه بر حبس و مصادره اموال، در پاره ای موارد نیز با اعدام شخص رشوه خوار، جامعه از وجود ناپاک وی پاک می ‌شده است. در ایران باستان، شخص پادشاه در بسیاری موارد به محاکمه فرد رشوه خوار در ملأ عام و صدور حکم در خصوص وی می پرداخته است و این بیانگر حساسیت حاکمان آن عصر در برخورد با پدیده مجرمانه رشوه است.

کلیدواژه‌ها