نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از محیط زیست با تأکید بر قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش‌های زیست‌محیطی به عنوان ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست‌ محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست‌ محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین ‌نامه‌ ای تدوین شده است. یکی از مهم‌ترین قوانین در این حوزه، قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 است که برای حمایت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تصویب شده است. این قانون برای تضمین منابع طبیعی، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است که به نظر می‌ رسد در پاره ‌ای از موارد نمی‌ تواند پاسخگوی نیازهای زیست‌ محیطی باشد.

کلیدواژه‌ها