شیوه تفسیر غایت‌گرا

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله شیوه تفسیر غایت‌گرا بررسی می‌شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش‌های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع‌تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می‌باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می‌شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می‌توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی ـ تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده‌ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. 

کلیدواژه‌ها