آسیب‌شناسی جرایم خشن و خطرناک و راهکارهای پیشگیری از آن در حوزه‌های قضایی حومه شرق تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

جرایم همراه با خشونت یا جرایم خشن، از جمله رفتارهایی می‌باشند که معمولاً توسط کنش گران فردی یا جمعی، علیه خود یا علیه دیگری‌ اعمال می‌شوند. با توجه به بررسی‌های میدانی به عمل آمده در این نوشتار، مشخص خواهد شد که خشونت، ماهیتی اجتماعی دارد و بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی صورت می گیرد، امّا به صورت‌های متفاوت فیزیکی، اقتصادی، ‌سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل،‌ ضرب و جرح، ترور و ... نمود پیدا می‌کند و امنیت اجتماعی و گروهی افراد را مورد تهدید قرار می‌دهد. آنچه که امروزه نگرانی جوامع را موجب شده است، وسعت و دامنه خشونت است؛ لذا می‌توان با فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، آموزش شیوه‌های تربیتی صحیح به والدین، نظارت درست والدین بر فرزندان‌، اعمال دقت نظر و کنترل خشم و فراهم کردن فضای آموزشی مطلوب و کاهش تورّم اقتصادی و ایجاد شرایط زندگی ایده آل، در جهت پیشگیری از وقوع جرایم خشونت‌آمیزی همچون قتل و ضرب و جرح قدم برداشت. این مقاله سعی دارد که با بررسی میدانی در ده حوزه قضایی حومه شرق تهران، مفهوم جرایم و مجرمان خشن و خطرناک و شرایط شکل گیری این وضعیت و اثرات اقدامات انجام شدة کیفری و غیر کیفری در مقابله با آن و رسیدن به راهکارهای بومی را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها