تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزه‌نگاری رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

چکیده

از چالش‌های امروز فضای مجازی هرزه‌نگاری رایانه‌ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم‌انگاری هرزه‌نگاری رایانه‌ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش‌پذیر مشروط و رفتار سرزنش‌پذیر قطعی را به‌عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را با توجه به سوءنیت انجام دهد توأم با مجازات‌های مقرر قانونی خواهد شد. با تحلیل ارکان مادی و معنوی این نتیجه به‌دست می‌آید که قانونگذار در تبیین ارکان این جرم در قوانین مختلف از یک رویکرد واحد پیروی نکرده است و نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ارکان مادی و معنوی این جرم براساس نظام حقوقی ایران است.

کلیدواژه‌ها