پژوهشی بر کلیت نظام سردفتری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

اهمیت دفاتر اسناد رسمی با عنایت به ضرورت توسعه حقوق شهروندی و تبدیل فرهنگ خشونت و نزاع به فرهنگ صلح، دوستی و دموکراسی، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، سردفتری اسناد رسمی به‌عنوان یک نهاد حقوقی- مدنی و متکفل خدمات عمومی بایستی متضمن پویایی و پاسخگویی لازم باشد. سئوال و هدفی که در این مقاله مطرح می‌شود این است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، متضمن این پویایی و پاسخگویی هست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه‌ای مبتنی بر این فرضیه است که ابهام در ماهیت نظام سردفتری ایران و اداره آن با اعمال سلیقه و نظام بخشنامه‌ای، ظهور فناوری جدید و پیدایش نهادهای نوبنیاد، عامل ناکارآمدی برخی مقررات در این نهاد به‌شمار رفته و مانع شفافیت و پویایی لازم گردیده و این نتیجه را به‌دست می‌دهد که سردفتری در ایران بایستی به‌سوی یک نظام حرفه‌ای خصوصی با ماهیت عمومی، غیرحاکمیتی و بی‌طرف هدایت شود.

کلیدواژه‌ها