تأملی در تحولات تقنینی هرزه‏‌نگاری رایانه‌‏ای؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ملی و اسناد بین‌‏المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

چکیده

هرزه‌نگاری در فضای مجازی یا رایانه‌ای به‌ معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش‌پذیرِ قطعی و سرزنش‌پذیر مشروط که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد، تعریف می‌گردد. این پدیده در حقوق داخلی مطلقاً و همچنین در عرصه بین‌المللی به ‌طور نسبی جرم‌‌انگاری و رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در حقوق داخلی، قانون‌گذار کلیه مصادیق، صور و اشکال هرزه‌نگاری رایانه‌ای را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در اسناد بین‌المللی بر خلاف حقوق داخلی صرفاً هرزه‌نگاری کودک جرم‌انگاری شده و دیگر گونه‌ها در زمره رفتارهای منحرفانه محسوب می‌شوند. در نهایت به سیاست‌گذاران جنایی تقنینی پیشنهاد می‌گردد با منطبق کردن قوانین داخلی (ملی) با اسناد بین‌المللی (فراملی) صرفاً به جرم‌انگاری و کیفرگذاری هرزه‌نگاری کودکان مبادرت بورزند و مبارزه با این بزهکاران توسط ابزار و اهرم‌های قهرآمیز و حقوق کیفری صورت پذیرد. در مقابل، مبارزه و پیشگیری با دیگر گونه‌های هرزه‌نگاری رایانه‌ای توسط سیاست‌گذارانِ مشارکتی به همراه پاسخ‌های اجتماعی باشد تا از تمامی ابزار و اهرم‌های سیاست‌گذاری در جهت مبارزه و پیشگیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها