بررسی یک پروندۀ قتل از منظر حقوق کیفری و مبانی جرم‌شناختی (بررسی موردی: قتل بنیتا)

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس ارس دانشگاه تهران

چکیده

در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاش‌ها برای پیدا کردن این کودک به‌ طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت ‌ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بی‌جان این کودک در منطقۀ پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت. عده‌ای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عده‌ای آن را شبه‌ عمد تلقی کردند و بحث‌ها و تفسیرهای عدیده‌ای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به‌ وجود آمد. مقالۀ حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی ـ تحلیلی) به این نتیجه می‌رسد که عدم توجه به مقولۀ اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثی‌سازی زندانیان بعد از آزادی، می‌تواند باعث این دسته از جنایت‌ها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان ـ صرف‌نظر از رسانه‌ای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات ـ عقیده بر شبه ‌عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها