جستار ماهیت شهادت بر شهادت، اجابتی بر تعداد و جنسیت شهود

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

4 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

از اداره کل حقوقی قوه‌ قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده‏ شبهۀ متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده‌اند. از این ‌رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم‌ترین آنها شامل فرع بودن، قائم‏‌مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می‌باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف‌های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این ‌رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه‌ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می‌رساند.

کلیدواژه‌ها