اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات- دادیار و سرپرست اجرای احکام دادسرای ناحیه 2 تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی - بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرمان

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی -دادیار نظارت بر ضابطین دادسرای عمومی و انقلاب تهران(دادسرای مرکز)

چکیده

تضمین تعهدات ناشی از معاملات تجاری و بازرگانی یکی از مباحث مهم در عرصه تجارت بین الملل با توجه به گستردگی این حوزه از تجارت است. دو ابزار مهم دارای کارکرد تضمینی، اعتبار اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی هستند. تحلیل اصول و مقررات مربوط به هر یک از این دو مکانسیم، سبب شناسایی وجوه اشتراک و افتراق این دو می شود و به تبع آن برای فعالان در عرصه تجارت امکان استفاده از هر کدام بر اساس شرایط خاص هر معامله تجاری فراهم خواهد آمد. این دو مکانیسم تضمین دارای وجوه اشتراک و افتراق زیادی هستند. به صورت خلاصه از جمله شباهات این دو مکانسیم تضمین می توان در ماهیت، لازم بودن، اسناد محور بودن، مستقل و معلق بودن، هدف و عملکرد، صدور توسط بانک ها اشاره کرد و از جمله تفاوت های آنان نیز می توان به شکل و ساختار، مقررات حاکم بر هر یک، تایید اعتبارنامه و ... اشاره کرد. در ادامه ضمن تحلیل مقررات موجود به این وجوه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها