اخلاق حرفه‌ای دادرسی‌های کیفری؛ رهیافت تطبیقی با نگاهی به برخی مقررات ایران، اصول بنگلور و بیانیۀ اخلاق قضائی دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، قاضی دادگستری

چکیده

یکی از وظایف مهم دانشِ اخلاق حرفه‌ای، نقد حرفه‌هایی است که به رسمیت شناخته‌شده است. این رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی، از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آن‌ها پیشگیری می‌کنند. اشخاص ذینفع از صاحبان حرفه‌ای انتظار دارند که به تعهدات اخلاقی ملتزم و مسئولیت‌پذیر باشند و در مقابل، صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظام­مند مسئولیت‌ها و تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاقی هر حرفه بپردازد. اخلاق موصوف در دو رهیافت منابع انسانی و سازمانی مطرح و توسعه‌یافته است که در تحلیل موضوعات و مسائل این پژوهش مورد تأمل واقع‌شده است. حال به منظور استقرار اخلاق در قضاء، علاوه بر مقررات، آموزش های مستمر بر اخلاقیات قضایی، افزایش شفافیت در فعالیت های محاکم و ترویج فرهنگ اخلاقی در سازمان ها می تواند موثر باشد. از این رو وجود مقررات ناظر بر وظایف قضات تنها به تسلط بر برخی جنبه های اخلاقی این حرفه کفایت نمی کند، بنابراین نیاز به رویکردها و برنامه مستقل برای تقویت اخلاق قضایی وجود دارد. در این مقاله، با ابتناء بر رویکرد مسئله محوری و با اشراف به آموزه‌های مسئله شناسی، از روش توصیفی-تحلیلی، بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و مطالعۀ میان‌رشته‌ای و تجربۀ قضایی، بهره‌برداری شده است.
 

کلیدواژه‌ها