شناسایی راهکارهای مواجهه قانونی با پولشویی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، mhasanenshaeiii@gmail.com

چکیده

 پول‌شویی فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشأ غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به‌نحوی‌که ظاهر قانونی به خود بگیرد. پول‌شویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می‌تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. با توجه به اینکه عواید غیرقانونی معمولاً به‌صورت وجه نقد است، لازم است وجه نقد به سیستم مالی ورود نماید و یا از مرزها خارج گردد. در همین راستا بسیاری از کشورها به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی و قبول وجه نقد از مشتریان در بانک‌ها، ضوابطی را اجرا نموده‌اند. از سوی دیگر تحولات چشمگیری که به‌واسطه ظهور پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در سیستم پولی و بانکی جهانی رخ‌داده است، چالش جدیدی را در زمینه مقررات و آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی به وجود آورده که این امر نیز به‌نوبه خود ضرورت بازنگری گسترده در این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در مطالعه حاضر، هدف اصلی شناسایی الگوها و راهکارهایی همسو با این ضرورت است. در این راستا، با بهره­گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و نشریات مرتبط و پس از توضیحاتی در خصوص ماهیت پول الکترونیک، تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول‌شویی بحث و بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها