وظایف کنترل کنندگان و پردازندگان در پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-قاضی دادگستری

چکیده

در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه‌های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده‌پیام‌های مورد تبادل می‌باشند. در این فرایند مدیران شبکه‌های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده‌پیام‌ها که اصطلاحاً کنترل‌کننده و پردازنده نامیده می‌شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه‌های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع‌رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل‌کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع‌رسانی) انجام داده است.

کلیدواژه‌ها