تاثیر پلیس بر ترس از جرم و راه های پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ایران،

چکیده

تأثیر نیروی پلیس برافزایش یا کاهش ترس از جرم در جامعه، موضوع مهمی است که مطالعات زیادی را به دنبال داشته است. درواقع این مهم یک پدیده جامعه‌شناختی است که ارتباطات پیچیده‌ای بافرهنگ و نظام اجتماعی دارد. حضور پلیس در جامعه، به‌عنوان نماینده اجرای قوانین، تأثیرات گسترده‌ای بر ترس از جرم و امنیت فردی و اجتماعی دارد. نیروهای پلیس با ایجاد حضور فیزیکی و نظارت بر عملکرد شهروندان، افراد را از ارتکاب جرم بازداشته و ترس از پیش‌آمده‌ای ناخواسته را در جامعه افزایش می‌دهند. این مهم، در مناطقی که از نرخ جرم بالایی برخوردار است، می‌تواند اطمینان شهروندان را افزایش داده و آنان را از شرایط ناامن فراری دهد. از سوی دیگر، برخی رفتارها و اقدامات نادرست پلیس می‌تواند ترس از جرم را تشدید کند و به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد نماید. این امر می‌تواند افراد را در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود به دلیل مداخله ناخواسته پلیس با محدودیت مواجهه کند. درنهایت، تأثیرات پلیس بر ترس از جرم یک عامل پویا، پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بررسی گسترده در دسته‌های مختلف جامعه دارد. درک عمیق از این تأثیرات می‌تواند به تدوین سیاست‌ها و راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری و کاهش جرم در جوامع کمک کند. این مطالعه نشان داد که با انجام تحقیقات به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، موجب درک ژرف و گسترده‌ این گونه مسائل می گردد و از طریق این شیوه، می‌توان به بهبود و تعمیق در سیاست‌ها و راهکارهای پیشگیری از جرم دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها