تحلیل رای ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اراک، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، قاضی دادگستری ،مدرس دانشگاه

چکیده

عزل و نصب‌های اداری، تصمیماتی درون‌سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می‌گردند. در برخی نظام‌های حقوقی، اقدامات درون‌سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی‌گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می­شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب‌های اداری به‌موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به‌موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.

کلیدواژه‌ها