پلیس نسوان در سنجه جرم شناسی پیشگیری

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 عضو هیئت علمی گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در ایران حق دسترسی زنان به‌عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می‌شود. در این راستا، می‌بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می‌دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب‌ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست‌گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش‌دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین‌رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می‌یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم‌شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع‌رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها