حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حمایت از اسرار اقتصادی، تجاری و امنیتی و حریم خصوصی، از مسائل مهم در عصر فناوری اطلاعات در سطح جهانی به شمار می‌آید. حمایت قانونی شامل ترتیبات عدم افشا، مقررات استخدامی و سایر شروط قراردادی می‌شود. مفهوم حریم خصوصی به معنای توانایی یک شخص یا گروه برای محرمانه نگه‌داشتن خودشان یا اطلاعاتی در رابطه با خودشان و در نتیجه، اظهار هر چیزی است که خود بخواهند. محدوده و محتوای چیزی که محرمانه محسوب می‌شود در فرهنگ‌ها و اشخاص مختلف متفاوت است امّا اصل موضوع در همه جا پذیرفته شده است. وقتی که چیزی برای شخصی محرمانه باشد، این به طور معمول به این معنا است که برای آن شخص ذاتاً ویژه یا دارای حساسیت می‌باشد. محدوده حریم خصوصی به طور جزئی با محرمانگی و امنیت، ارتباط می‌یابد که به معنای امکان استفاده اختصاصی و در نتیجه، حمایت از اطلاعات است. حریم خصوصی همچنین می‌تواند شامل تمامیت جسمانی شخص نیز باشد. در این مقاله، به بحث در خصوص اهمیت و ضرورت حمایت از این اطلاعات و اسرار می‌پردازیم. تعهد به عدم افشا، یکی از مهم‌ترین معیارها در این زمینه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها