معیارهای تشخیص بزهکاران اتفاقی و واکنش متناسب در برابر آنها

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی‌توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک‌های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد. بزهکاران اتفاقی عموماً اشخاص آبرومند و ملتزم به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی هستند که در شرایط و اوضاع و احوال خاص، تحت‌تأثیر فشارهای محیطی، مرتکب جرم می‌شوند. این گروه از بزهکاران، با حسابگران جزایی و مرتکبان جرم در راستای تحصیل منفعت کاملاً متفاوت می‌باشند. عمده‌ترین ملاک‌ها در تشخیص و تمییز این گروه، از سایر بزهکاران عبارت است از ویژگی‌های شخصیتی بزهکار و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم. سیاست جنایی مورد قبول کشورمان، در نحوه برخورد با بزهکاران اتفاقی، راهکارها و تدابیر مناسبی از قبیل بهره‌مندی از نهادهایی چون بزه‌پوشی، توبه و قضازدایی مطرح کرده است؛ همچنان که لزوم اتخاذ تدابیر متناسب در برخورد با این بزهکاران، در مطالعات جرم‌شناسان نیز مطرح شده است که همواره مبتنی بر تساهل، تسامح و عدم توسّل به مجازات‌های شدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها