هشدارهای انتظامی

چکیده

- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری
- عدم رعایت مقررات موضوعه
- اهمال در انجام وظیفه