دوره و شماره: دوره 11، شماره 77، شهریور 1391، صفحه 4-58